Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 540), notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Notariusz jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych jest zobowiązany pobrać ten podatek od strony czynności i w całości przekazać do właściwego urzędu skarbowego.  - zobacz treść ustawy

 

Podatek od spadków i darowizn

Notariusz jako płatnik podatku od spadków i darowizn jest zobowiązany pobrać ten podatek od strony czynności i w całości przekazać do właściwego urzędu skarbowego.  - zobacz treść ustawy

 

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Opłata sądowa jest pobierana w przypadku dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych. Pobrane opłaty notariusz jest zobowiązany w całości przekazać właściwemu sądowi prowadzącemu daną księgę wieczystą. Wysokość opłat sądowych określa: Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.  - zobacz treść ustawy

 

Taksa notarialna

Za sporządzenie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie, którego wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług w wysokości 23% przekazywany przez notariusza organom podatkowym. Taksa notarialna jest jedyną pobieraną przez notariusza opłatą, która pomniejszona o podatek dochodowy, stanowi jego faktyczne wynagrodzenie.


Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie ponieść wynagrodzenia notariusza, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. W przypadku uwzględnienia wniosku przez sąd, za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną, wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa. - czytaj więcej

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków - Wydział Ksiąg Wieczystych

http://www.wroclaw-krzyki.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=97

 

Elektroniczne Księgi Wieczyste

https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

 

Elektroniczny KRS

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

 

Krajowa Rada Notarialna

http://www.krn.org.pl/

 

Izba Notarialna we Wrocławiu

http://www.wroclaw.notariat.info.pl/

 

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

http://zgkikm.wroc.pl/

 

Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu

http://www.kataster.wroc.pl/

 

Urząd Miejski Wrocławia

http://bip.um.wroc.pl/

KONTAKT

 

notariusz - mgr Anna Sobków-Kielar

 

adres: 53-436 Wrocław, pl. Srebrny 1/4

e- mail: kontakt@rejent.wroc.pl

tel. (071) 36 19 842

      (071) 78 78 224

      (071) 79 63 600

 

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek – piątek: 9:00 – 17:00

Istnieje możliwość ustalenia spotkania w Kancelarii w innych godzinach oraz w soboty, po wcześniejszym umówieniu.

 

Klientom Kancelarii zapewniamy bezpłatny dostęp do sieci WiFi.

 

 

DOJAZD

Kancelaria Notarialna usytuowana jest na pierwszym piętrze budynku położonego przy skrzyżowaniu ulicy Grabiszyńskiej i Placu Srebrnego (w pobliżu Kompleksu Konferencyjno–Rekreacyjnego Oporowska 62, Hotelu Śląsk oraz Centrum Historii Zajezdnia.).

 

Usytuowanie kancelarii w sąsiedztwie węzła komunikacyjnego gwarantuje łatwy dojazd z każdego miejsca we Wrocławiu.

Tramwaje linii nr 4, 5, 11, 14, 24 (przystanek PLAC SREBRNY)

Autobusy miejskie linii nr 124, 126, 134 (przystanek PLAC SREBRNY)

 

 

PARKING

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku usytuowany jest monitorowany i bezpłatny parking o pojemności 85 miejsc przeznaczonych dla samochodów osobowych. Teren parkingu jest w całości ogrodzony, a jego podłoże wykonane jest z kafli betonowych.

 

 

PŁATNOŚCI

Opłaty sądowe i podatki uiszcza się u notariusza w gotówce lub przelewem dokonanym przed podpisaniem aktu notarialnego na rachunek bankowy kancelarii:

 

ING Bank Śląski S.A.

56 1050 1575 1000 0022 8070 7163

 

Taksa notarialna wraz z podatkiem vat może być uiszczona gotówką, przelewem lub kartą płatniczą.

 

Honorujemy następujące karty płatnicze:

 

Numer konta depozytowego:

ING Bank Śląski S.A.

90 1050 1575 1000 0023 2660 5884

 

 

 

- - - - - - -